آشنایی با ابراهیم گلستان

گلستان، پیشگام ادبیات داستانی

وقتی که سیل سرازیر می‌شود، جایی که قطره عرق ما چکید، پاک خواهد شد و نقش پایمان بر خاک از بین خواهد رفت. اما شاید ...

ادامه مطلب